KREDİ KARTI NEDİR? NASIL AKILCI KULLANILIR?

0
1081

KREDİ KARTI (KK)NEDİR?
Kredi kartı,belirli bir geliri olan veya teminat gösterebilecek olan kişilere gelirlerinin en fazla 4 katına kadar aylık harcama imkanı tanıyan, kişisel bir kredidir. Kredi kartını bankaların yanısıra şirketler de verebilirler.KK en fazla 30 günlük borçlanma için kullanılmalı; son ödeme tarihinde aylık borcun tamamı kapatılmalıdır. Asgari ödeme tutarı ödenirse, kalan borç için günlük faiz uygulanır, borç hiçbir zaman bitmez

wallet-

KREDİ KARTINIZI NASIL AKILCI BİR ŞEKİLDE KULLANIRSINIZ?
-bir veya iki kredi kartı kullanın.
-Yıllık işlem masrafı almayan, düşük komisyonlu kredi kartı kullanın
-Aylık gelirinizin üzerinde limiti olan kredi kartlarınızın limitini düşürün, böylece harcamalarınızı bir ölçüde de olsa kontrol altına almış olursunuz.
-Bankaların otomatik olarak kk limitini arttırdıklarını unutmayın,kk limitinizi ödeyebileceğiniz rakamlara indirtin.
-kk nızın son ödeme tarihini, hesap kesim tarihini, ödemeniz gereken asgari tutarı ve her ay ödenecek kk borcunu takip edin,
-ödenmesi gereken asgari tutaı değil, borcunuzun tamamını ödeyin.
-kk ndan asla nakit para çekmeyin. Aynı gün bile ödeseniz, günlük faiz işletilir.
-KK borcunuzu,başka kklarınızdan nakit para çekerek kapatmayın.
-KK LARI 30-40 günlük harcamaların borçlarını bir kerede kapatmak için ideal finansal araçlardır. Taksit farkı yapmayan kuruluşların vadeli borçları için de kullanılabilirler.
–Kredi kartınızı en fazla 40 günlük borçlanmalar için kullanabilirsiniz Nasıl?
Diyelim ki her ayın 20 si hesap kesim tarihiniz, son ödeme tarihi 10 gün sonra yani ayın 30 ‘u . Örneğin 21 Mart’ta yapacağınız bir harcamayı bir sonraki son ödeme tarihi olan 30 Nisan ‘da ödeyerek, 40 gün sıfır faizle borçlanmış olursunuz.Türki’ye’de faiz oranları yüksek olmasına rağmen bankalar kredi kartlarının kullanımını teşvik etmek için henüz böyle harcamalar için günlük faiz uygulamıyorlar.Kredi kartı kullanımıyla kayıtdışı ekonomi bir ölçüde kayıt altına alındığı gibi, taksitlendirme kart borcunun 30-40 gün sonra ödenmesi gibi imkanlarla da ekonomi canlanmaktadır.

KREDİ KARTLARINDA RİSK: Kredi kartı kullananların ne kadara riskli olduklarını değerlendirmek için şirketler kurulmalıdır.Bu kanundaki madde aşağıda yer alıyor:

“ kredi kartları hakkında kanun :MADDE 29 – Kart hamillerinin risk durumlarının izlenmesi, değerlendirilmesi, kontrolü ve müşteri hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla yapılacak bilgi ve belge alışverişi veya kartların kullanımından doğan borç ve alacakların takas ve mahsup işlemleri kart çıkaran kuruluşların aralarında akdedecekleri yazılı sözleşmeler çerçevesinde kendi aralarında veya en az beş kart çıkaran kuruluş tarafından kurulacak şirketler vasıtasıyla gerçekleştirilir. Bilgi alışverişine ilişkin olarak kurulacak sistemlerden, ilgili gerçek ve tüzel kişiler ücret karşılığında faydalanır”
KREDİ KARTLARININ TAKSİTLENDİRİLEREK KULLANILMASI:
Bu konudaki yasal düzenleme aşağıda yer alıyor, ancak,düzenlemeler sık sık değiştiriliyor:
“ Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi dokuz ayı geçemez. Kuyumla ilgili harcamalarda bu süre dört ay, beyaz eşya ve mobilya ile eğitim ve öğrenim ücretine ilişkin harcamalarda ise bu süre on iki ay olarak uygulanır. Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek telekomünikasyonla ilgili harcamalarda ve yemek, gıda, akaryakıt ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında taksit uygulanamaz.” “
İCRA TAKİBİNE BAŞLANMIŞ OLAN KREDİ KARTI BORÇLARI NASIL ÖDENİR?
“kendisine ödeme için ihtar çekilmiş veya haklarında icra takibi başlatılmış ya da 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca Kurulca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde üçüncü, dördüncü veya beşinci grup krediler ve diğer alacaklar içerisinde sınıflandırılmış kredi kartı borcu bulunan kart hamilleri Kanunun yayımı tarihinden itibaren altmış gün içerisinde ilgili kredi kartını çıkaran kuruluşa ya da kuruluşun avukatlarına veya 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren varlık yönetim şirketine ya da ilgili şirketin yetkilendirdiği temsilcilerine yazılı olarak, güncel tebligat adreslerini de belirtmek suretiyle müracaat ederek,ikinci fıkrada belirlenen usule göre hesaplanacak borçlarını üçüncü fıkradaki koşullardan birine göre ödemek
istediklerini beyan etmeleri halinde, düzenlenecek ödeme plânını imzalamaları şartıyla, icra takibine konu olmuş ise takip, dava masraf ve harçlarını ve nispi kanuni vekalet ücretinin yüzde yirmibeşini de kabul edilen plan çerçevesinde ödeme hakkına sahip olurlar.
31/5/2009 tarihi itibarıyla, kart hamiline ödenmesi için ihtar çekilen veya hakkında icra takibi başlatılan kredi kartı ana para ve faiz borcu ya da kart hamilinin anılan tarih itibarıyla 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca, Kurulca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde üçüncü, dördüncü veya beşinci grup krediler ve diğer alacaklar içerisinde sınıflandırılmış bulunan kredi kartı ana para borcu ile bu hesaplarda sınıflandırılma tarihine kadar işletilmiş bulunan faiz borcu 31/5/2009 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca üç aya kadar vadeli ağırlıklı ortalama mevduat faiz oranı esas alınarak ilan edilecek aylık endeks katsayısı ile çarpılmak suretiyle
ödeme planına esas borç tutarı hesaplanır.İkinci fıkraya göre hesaplanan ödeme planına esas borç tutarının müracaat tarihinden itibaren otuz gün içerisinde defaten ya da taksitler halinde ödenmesi durumunda herhangi bir ilave borç hesaplamasına gidilmez. Ancak,ödeme planına esas borcun vadeli olarak ödenmesinin talep edilmesi halinde aylık eşit taksitler şeklinde ödenecek borç
tutarı;
a) 6 aylık vade için 1,04,
b) 12 aylık vade için 1,08,
c) 24 aylık vade için 1,18,
d) 36 aylık vade için 1,26,
ile çarpılarak hesaplanacak tutarın ay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Vadeli ödemelerde ilk taksit peşin olarak ödenir.
Kredi kartı borçlusunun bu maddenin birinci fıkrasına uygun olarak alacaklıya müracaat etmesi ve yapılan ödeme planı doğrultusunda taksit tutarlarını ödemesi şartıyla, halihazırda yapılmış işlemler baki kalmak kaydıyla icra işlemleri durur, İcra ve İflas Kanununda belirtilen süreler işlemez.
Kredi kartı borçlusu bu ödeme planına karşı ancak, plan doğrultusunda ödeme yapmak ve ödemelere devam etmek koşulu ile itiraz yoluna başvurabilir.Bu madde kapsamında yeniden yapılandırılan borçlarda, borçlunun yapılandırma öncesi dönemde borca vaki itirazları ortadan kalkar. Ödeme planı uyarınca son taksitin de vadesinde ödenmesi üzerine icra takibi sona erer.
Altı aylık vade de dahil olmak üzere kabul edilen taksit planına göre, bir yıl içerisinde 3 taksitin vadesinde ödenmemesi halinde bu madde ile sağlanan haklar, ilgili kart çıkaran kuruluşça ya da varlık yönetim şirketince ortadan kaldırılabilir ve bu Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen gecikme faizi üzerinden mevcut icra takip işlemlerine devam edilebilir.Bankaların kredi kartı alacaklarını temlik almış olan varlık yönetim şirketleri de kredi kartı borçlularının talebi
halinde, bu madde gereğince işlem yapmak zorundadırlar.

KAYNAKLAR:Resmi Gazete, BBDK